Pozor! Velký seznam výhod pro držitele průkazu ZTP/P

Připravili jsme pro vás celkem dvanáct nejdůležitějších výhod pro držitelé průkazu ZTP.  Možnosti se týkají slev operátorů, jízdného nebo pojištění.

1 a) sleva na zemní plyn Elimon a.s. – pro držitele průkazu ZTP/P nebo osoby blízké žijící ve společné domácnosti. Více informací, najdete na webových stránkách  http://www.rwe.cz/stavajici-zakaznici/ztp-p/ Pražská plynárenská – sleva pro držitele průkazu ZTP/P a pro seniory nad 65 let. Podrobné info viz. http://www.ppas.cz/plyn/ceniky

 

1 b) Slevy elektrické energie ČEZ – pro držitele průkazu ZTP/P nebo osoby žijící s nimi ve společné domácnosti, podrobné info viz. www.cez.cz/cs/elektrina/basic-sp.html

 

2 a) Slevy na telefonOperátor O2 – nárok na slevu pro osoby s průkazem ZTP/P, které využívají služeb O2, více informací naleznete viz.
www.o2.cz/osobni/197133-stavajici_zakaznik/225675-sluzby_pro_zdravotne_postizene.html

 

2 b) Operátor T- mobile – jako držitel průkazu ZTP/P, osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) nebo, jde-li o nezletilou osobu, účastníkovi, který o ni osobně pečuje a osoba, která vychovává nebo která osobně pečuje o nezletilou osobu, která jí byla svěřena do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu a která je držitelem průkazu ZTP uvedeného v prvních dvou bodech. Více info viz.
www.t-mobile.cz/web/cz/osobni/volani/pausalni-tarify/zvyhodneni-k-pausalu/zvyhodneni-pro-zdravotne-postizene

2 c) Operátor Vodafone – nabízí „Zvláštní tarif“, více informací naleznete viz.
www.vodafone.cz/tarify/zvalstni-tarif/

 

3) Slevy na pojištění vozidel a majetku – pojištění pro zák. zástupce (rodiče) nebo držitele ZTP a ZTP/P – Astorie a.s. – www.astorieas.cz
kontaktujte – Soňa Bychlerová, tel: 776003698, email: bychlerova@astorieas.cz

 

4 a) Poplatek za použití dálnice a rychlostní silnice podle zákona o pozemních komunikacích
od poplatku je osvobozen automobil přepravující těžce zdravotně postižené občany. Těm  byly podle zvláštního právního předpisu přiznány výhody II. stupně (ZTP), s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo III. stupně (ZTP/P), pokud držitelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká. Výhoda se váže na průkaz osoby se zdravotním postižením. Nikoli na parkovací kartu, a platí pouze, je-li v autě přepravována osoba s přiznaným stupněm průkazu osoby se zdravotním postižením (viz výše). Osoba  nebo osoba blízká musí být  držitelem motorového vozidla. Dále pak pro osoby přepravující nezaopatřené děti, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou, pokud rodiče nebo jim stejně  postavené osoby pobírají příspěvek na provoz silničního motorového vozidla podle zvláštního právního předpisu.

 

4 b) Výhody v EU – od 1. 8. 2011 je v rámci ČR vydávaná parkovací karta platná v rámci celé EU (její vzhled je sjednocen s kartami v ostatních členských státech). Výhoda neplacení dálniční známky je však nastavena pouze pro území ČR. V zahraničí mohou existovat odlišné podmínky na zpoplatnění komunikace. Parkovací průkaz pro OZP tedy platí v EU především pro parkování, nicméně doporučujeme si před odjezdem do zahraničí přesně zjistit podmínky v zemi, kam cestujete. Na ostatních „přenositelných“ výhodách po celé EU se prozatím členské státy EU nedohodly.

 

4 c) Majitel vozidla s přiznaným průkazem ZTP (s výjimkou sluchového postižení) či ZTP/P si dále může požádat o vyhrazené parkovací místo v místě bydliště.  Pokud tak chce učinit, je třeba zažádat na obci s rozšířenou působností – odbor dopravy. K vyhrazenému místu se vztahuje více poplatků – za povolení ke zřízení, za užívání místa a za vyznačení (namalování místa).  Žadatel je osvobozen od poplatku za povolení ke zřízení takového místa. Poplatek za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa neplatí osoby zdravotně postižené. Poplatek za vyznačení místa je žadatel povinen uhradit, vlastní značení provádí odbor dopravy nebo si ho můžete dojednat u soukromé firmy.

 

5 a) Rozhlasové a televizní poplatky podle zákona o rozhlasových a televizních poplatcích

Od rozhlasového a televizního poplatku jsou osvobozeny osoby s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí. Dále osoby s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou, pokud jsou osaměle žijící; osvobozeny jsou tyto osoby rovněž v případě, kdy žijí společně v jedné domácnosti. Neplatící jsou také osoby či domácnosti, jejichž příjem je nižší než 2,15 násobek životního minima. Nově přibyla povinnost žádat o osvobození a prokazovat příjem každého půl roku. Pokud není žádost v této lhůtě ČT doručena, s uplynutím 6 měsíců osvobozený poplatník musí zaplatit poplatek . Při zjišťování příjmů se postupuje podle zákona o životním a existenčním minimu.

 

6) Slevy a výhody poskytované Českými drahami

Osoby těžce postižené na zdraví, kterým byly v ČR poskytnuty výhody podle zvláštních předpisů a jsou držiteli průkazu ZTP/P, mají nárok na přepravu ve 2. vozové třídě za zvláštní jízdné dle platného ceníku Českých drah. Držitelé průkazů ZTP/P mají nárok na zakoupení In-karty, která je opravňuje k uplatňování 75% slevy na zákaznické jízdné.

 

Držitel průkazu ZTP/P má kromě nároku na zvláštní jízdné ještě nárok na:
1. bezplatnou přepravu svého průvodce ve 2. vozové třídě a to i tehdy, uplatňuje-li držitel průkazu ZTP/P jiné jízdné; průvodcem nevidomého může být i vodící pes,
2. bezplatnou přepravu jednoho vozíku pro invalidy jako cestovní zavazadlo nebo spoluzavazadlo,
3. bezplatnou přepravu dětského kočárku jako cestovní zavazadlo nebo spoluzavazadlo, je-li držitelem průkazu ZTP/P dítě.

Funkci průvodce držitele průkazu ZTP/P nemůže zastávat jiný držitel průkazu ZTP/P a, s výjimkou průvodce nevidomého, ani dítě mladší 10 let.

Průvodce držitele průkazu ZTP/P zaplatí při použití 1. vozové třídy rozdíl mezi obyčejným nebo zákaznickým jízdným 1. a 2. vozové třídy podle nároku držitele průkazu ZTP/P. Pokud je sám držitelem In-karty, zaplatí rozdíl mezi zákaznickým jízdným 1. a 2. vozové třídy. Vodící pes nevidomého se přepraví bezplatně i v 1. vozové třídě.

Při použití 2. vozové třídy vlaku SuperCity zaplatí držitel průkazu ZTP/P zvláštní jízdné dle ceníku ČD, při použití 1. vozové třídy obyčejné jízdné SuperCity dle ceníku ČD. Průvodce držitele průkazu ZTP/P je povinen zaplatit při použití vlaku SC v 1. a 2. vozové třídě cenu místenky SC dle ceníku ČD.

Držitelé průkazů ZTP/P mají nárok na zakoupení jízdního dokladu (jízdenky) ve vlaku i při nástupu v „obsazené“ stanici bez manipulační přirážky. Jízdenku lze tedy zakoupit u průvodčího za hotové i „předplacenou“ In – kartou. U vlaků kategorie SC s povinnou rezervací místa tuto službu využít nelze.

Zvláštní jízdné pro rodiče zdravotně postižených dětí – zvláštní jízdné ve výši 50 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem mají nárok rodiče nebo soudem stanovení opatrovníci k návštěvě dětí zdravotně postižených, které jsou dlouhodobě (déle než 3 měsíce) nebo trvale umístěny ve zdravotnickém, školském nebo sociálním zařízení. Rodiči (nebo opatrovníkovi) je v zařízení vystaven průkaz, kterým nárok na zlevněné jízdné prokazuje. Držitel průkazu (rodič, opatrovník) je odbaven za zlevněné jízdné při jízdě do ústavu; při jízdě z ústavu jen za podmínky, že je uskutečnění návštěvy v ústavu potvrzeno na průkazu datem, podpisem a razítkem ústavu. Zpáteční jízda musí být nastoupena nejpozději v následující den po uskutečněné návštěvě.

 

7) Slevy poskytované IDS JMK

Držitelé průkazů ZTP/P mohou při cestování vlakem využít dva druhy tarifu:Tarif ČD – v rámci tohoto tarifu si kupují zlevněné jízdenky ČD pro držitele průkazu ZTP/P. Tyto jízdenky nemohou dále použít při případném přestupu na regionální autobusy. Tarif IDS JMK – po předložení průkazky ZTP/P si mohou v předprodeji zakoupit zlevněnou jednorázovou jízdenku, která je přestupní a mohou s ní tedy dále přestoupit na regionální autobusy. Pozor – tyto jízdenky IDS JMK je nutno před nástupem do vlaku označit na nástupišti v označovači.
Průvodci držitele průkazu ZTP/P mají vždy nárok na bezplatnou přepravu. Podrobnosti viz. www.idsjmk.cz/ztp.aspx

 

8) Modrý anděl přeprava osob nabídka pro OZP

Slevy pro hendikepované spoluobčany. Každý, kdo se řidiči taxi prokáže průkazem ZTP/P jezdí za nižší sazbu. Samozřejmě pro hendikepované občany, kteří mají asistenčního psa nebo invalidní vozík platí také snížená cena, i když si vyžádají přepravu zvířete nebo kombi. Více info viz.
www.modryandel.cz/cenik/specialni-nabidka/ztp-a-ztpp

 

8) Sleva na antivirové programy společnosti ESET

Slevu pro držitele průkazu ZTP/P na všechny produkty určené pro samostatná PC – podrobné info viz.
www.eset.com/cz/o-nas/pro-novinare/tiskove-zpravy/article/eset-nod32-drzitele-prukazu-tp-ztp-a-ztpp-mohou-uplatnit-50-slevu/

 

9) Osvobození od daně ze staveb podle zákona o dani z nemovitosti

Od daně ze staveb ze staveb osvobozuje:
a) obytné domy ve vlastnictví fyzických osob, které pobírají příspěvek na živobytí nebo jsou osobou společně posuzovanou s osobou, která příspěvek na živobytí pobírá a jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P, a to v rozsahu, v jakém slouží k jejich trvalému bydlení,
b) stavby pro individuální rekreaci ve vlastnictví fyzických osob, které pobírají příspěvek na živobytí nebo jsou osobou společně posuzovanou s osobou, která příspěvek na živobytí pobírá a jsou držiteli průkazu ZTP, a stavby pro individuální rekreaci ve vlastnictví držitelů průkazu ZTP/P.

 

10) Úleva na dani z příjmu podle zákona o dani z příjmů Poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období snižuje o tyto částky:
– 2 520,- Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu I. nebo II. stupně z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění nebo zanikl-li nárok na částečný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu částečného invalidního důchodu a starobního důchodu,
– 5 040,- Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu III. stupně nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je plně invalidní, zanikl-li nárok na plný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu plného invalidního důchodu a starobního důchodu nebo je poplatník podle zvláštních předpisů plně invalidní, avšak jeho žádost o plný invalidní důchod byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není plně invalidní,

 

11) Osvobození od poplatku na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků – podle zákona č. 185/2001 Sb., odpadech a o změně některých dalších zákonů, § 37e. Od poplatku jsou osvobozeni žadatelé těžce tělesně postižení, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

 

12) Osvobození od správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb. Zde rozepíšeme jednotlivé položky přehledněji: 

 

položka č. 5

a) ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu – 30,- Kč za každý podpis nebo razítko.
b) od poplatku jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).
tato výhoda neplatí u notáře nebo na pobočce České pošty.

položka č. 12

c) vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost – 1 000,- Kč
d) vydání povolení učinit prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství před jiným než příslušným matričním úřadem – 1 000,- Kč
Od poplatku jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.

Položka č. 17

1. Vydání stavebního povolení

a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty – 300,- Kč
b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty – 1 000,- Kč
c) ke stavbě pro individuální rekreaci nebo stavbě zemědělské účelové stavby, nepřesahuje-li zastavěná plocha 70 m2 – 300,- Kč
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními – 300,- Kč
e) ke stavbě řadových garáží – 300,- Kč, 150,- Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše 2 500,- Kč
f) ke změně stavby (nástavby, přístavby nebo stavební úpravy) uvedené v písmenech a) až e), ke stavbě studny, čistírny odpadních vod, přípojky na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci pro stavbu uvedenou v písmenech a) až e) – 300,- Kč

Od poplatku podle bodu 1 písmene f) této položky je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP a ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.

položka č. 26

a) zápis do registru vozidel, jde-li o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly – 800,- Kč
f) vydání řidičského průkazu – 50,- Kč
od poplatků jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).
Osvobození od tohoto poplatku se vztahuje pouze na osobní automobil, nikoliv na čtyřkolku. (vychází ze zákona č. 56/2001 Sb., přílohy č. 1)

položka č. 27

e) schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě nebo schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného samostatného technického celku anebo za schválení užití vozidla k výcviku v autoškole – 1 000,- Kč.
od poplatku jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).

položka č 36

a) povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P) – poplatek tyto osoby nehradí.

11) osvobození od místních poplatků – podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích- § 2 – poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, závislá a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod. Sazba poplatku ze psů činí až 1 500,- Kč za kalendářní rok a jednoho psa. Sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí až 200,- Kč za kalendářní rok.
– poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají osoby nevidomé, závislé a držitelé průkazu ZTP/P a jejich průvodci
– poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené
– poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města neplatí držitelé průkazu ZTP/P a jejich průvodci

ZDROJ: klarapomaha.cz

(jas)

131 Komentáře

 1. Dobry vecer mam dotaz mam ZTP delali nam v obci vodovodni rad mam na slevu narok a v jake vision rada bych vedela na Co mam narok dekuji s pozdravem Dobuschova Marketa

  • Dobrý den,
   průkaz ZTP se na uplatnění vodocodního řádu netýká, pokud si tak provozovatel nestanoví sám ,ale ze zákona můžou držitele ZTP uplatnit slevu jen v oblasti energie a plynu nikoliv vody.
   Zdraví redakce Sociálních novin

 2. Dobrý den,budu si kupovat byt do osobního vlastnictví. Byt se nachází v bytovém domě-SVJ.Jsem držitelkou průkazky ZTP.Z výše uvedeného mi není jasné, zda:
  1/Mohu být osvobozena z povinnosti platit daň z nabytí majetku/byt/
  2/Mohu být osvobozena z pravidelné roční daně z nemovitosti?
  Děkuji předem za odpověď, s pozdravem Iva

  • Dobrý den,
   Odpověď naleznete v bodu 9) čili základem je že to uplatníte pokud pobíráte příspěvek na živobytí a dále viz body a) a b) a detailnější informace zde : Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 35ba
   Zdraví redakce Sociální noviny

 3. Dobrý den,
  abych mohla uplatnit slevu při zápisu do registru vozidel,musí být auto napsáno na osobu s průkazem ZTP/P nebo může být napsáno na zástupce když je držitel ZTP/P nezletilý?
  Děkuji

  • Dobrý den,
   vozidlo může být napsáno na zástupce(opatrovníka) který s nezletilým o vozidlo žádá. Zažádáte u lékařské posudkové komise úřadu práce.
   Zdraví redakce sociální noviny

 4. Dobrý den, zpráva pro Jiřího Tejmla, protože email se nám vrací:
  nárok na ZTP máte, pokud se najdete v s vaším onemocněním v těchto bodech a)
  anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše, exteriérový
  uživatel protézy,
  b) anatomická ztráta dolních končetin v nártech nebo v nártu a bérci,
  c) funkční ztráta dolní končetiny se ztrátou opěrné funkce,
  d) anatomická ztráta dolní a horní končetiny v úrovni bérce a předloktí,
  e) anatomická ztráta horních končetin v úrovni předloktí,
  f) těžké omezení funkce dvou končetin,
  g) postižení pánve provázené těžkými parézami dolních končetin nebo
  závažnou nestabilitou pánevního prstence,
  h) postižení páteře provázené těžkými parézami končetin nebo ztuhnutím tří
  úseků páteře nebo závažné deformity páteře s omezením exkurzí hrudníku,
  i) těžké postižení pohyblivosti a celkové výkonnosti již při lehkém
  zatížení při interních a onkologických postiženích,
  j) celková ztráta sluchu podle Fowlera 85% a více s neschopností slyšet
  zvuky a rozumět řeči i přes nejlepší korekci (oboustranná praktická nebo
  úplná hluchota) u osoby starší 18 let věku,
  k) kombinované postižení sluchu a zraku (hluchoslepota) funkčně v rozsahu
  oboustranné středně těžké nedoslýchavosti, kterou se rozumí ztráta sluchu
  podle Fowlera 40 až 65%, a oboustranné silné slabozrakosti, kterou se
  rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí na lepším oku, kdy maximum
  je menší než 6/60 a minimum rovné nebo lepší než 3/60, nebo oboustranné
  koncentrické zúžení zorného pole v rozsahu 30 až 10 stupňů, i když
  centrální ostrost není postižena,
  l) oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s
  korekcí, kdy maximum je menší než 3/60, minimum lepší než 1/60,
  m) psychické postižení s často se opakujícími závažnými poruchami
  komunikace a orientace v exteriéru včetně středně funkčního typu autismu,
  n) neurodegenerativní postižení s mnohočetnými hybnými komplikacemi typu
  rigidity, hypokinézy, tremoru, ataxie, mimovolných pohybů.

  Chystáme o tom podrobný článek na našich novinách do rubriky příští týden.
  Z toho co píšete, je patrné, že by vám nárok na průkaz měli uznat, zkuste
  se odvolat v případě zažádat o jiné posouzení kvůli podjatosti.
  Nemáte co ztratit , případně zašlete zpětnou vazbu případu, děkujeme
  Zdraví redakce sociálních novin

   • Na TP šlo hlavně o nárok na sezení, přednost ve frontách … kamarád se občas někde procpe na TP na slevu na něco … kulturní pořady, vstupné do památek apod.

    • Pokud někde získá slevu na TP, je to pouze dobrá vůle pořadatelů. Jinak tam není ani nárok na přednost ve frontě a to ani na ZTP a ZTP/P, pokud člověka nepustí ostatní čekající. (jr)

     • Dobrý den.Obracím se na Vás s dotazem a děkuji, že mi budete věnovat svůj čas. Stalo se mi to, že jsem čekala na úřadu práce na registraci v pondělí a čekala jsme 2 hodiny.Vracela jsem se tam celkem 3x za den a další den jsme byla úplně neschopna něco vyřídit…Byla jsme na úřadu v 9 hodin ráno získala jsme potřebné formuláře a jela je potvrdit na OSSZ. Poté jsem se vrátila zpět na úřad ještě hodinu před polední pauzou,ale bylo mi řečeno, že se mám vrátit ve 13 00 že nyní mě už nevemou. Musela jsem však ve 12 00 byt u lékařky- domluvená kontrola s předepsáním léků, takže pro mou osobu a zdravotní stav důležitá schůzka.V 7 30 ráno jsme ten den již byla u obvodní lékařky s bolestmi páteře a ta mi předepsala další léky s tím, že mám jít ležet. Jenže já měla povinnost jít na úřad tak jsem si myslela , že to rychle vyřídím, pak vyzvednu léky a půjdu na kontrolu k lékařce – další a bude to v pohodě. Jenže úřednice mi nevyšly vstříc a já se tam musela ten den ještě vracet a stejně neúspěšně. Bylo mi zdravotně hodně špatně, protože mám nemocnou páteř, klouby a také psychiku. Mám uznanou invaliditu II. stupně. Slušně jsem 3x požádala úřednice o přednostní odbavení, že mám průkazku ztp/p a není mi dobře. Měla jsem vypsané všechny dokumenty, takže stačilo jen podat . Jelikož se pohybuji s obtížemi a nemohu daleko chodit, nemohu dlouho stát ani sedět, tak jsem se obrátila na úřednice,ale neúspěšně.Bylo mi řečeno, že si mohu sednout…Já na to argumentovala, že mam bolesti,ale ona že mám tedy smůlu . Zeptala jsem se kolik lidí je přede mnou. Bylo jich 7 a já jsme byla na úřadu již v ten stejný den podruhé a dorazila jsem ve 14 00 a už jsem byla „pod čarou“ .Takže jsem měla malou šanci, že se dostanu na řadu,ale neztrácela jsme nadějí, protože při představě, že další den budu muset opět 2 hodiny cestovat jsem si řekla, že se pokusím to vydržet. 2 hodiny jsme však trpělivě čekala, protože jsem se ostýchala opět odpoledne se zeptat jestli by mě tedy vzali, když mi není dobře. Po 2 hodinách jsme to opět slušně zkusila a bylo mi řečeno že mám přijít další den ráno 8 hodin . Byli tam zdraví lidé, kteří neměli na první pohled zdravotní potíže samozřejměně nevím, jak se cítili,ale většinou studenti nebo 18 letí sankčně vyřazení romove- podotýkám, že nejsme rasista. Dalo by se s němi domluvit a určitě by mě pustili, kdyby mi úřednice řekla, že se musím zeptat lidí přede mnou a poté mně přednostně obslouží,ale úřednice podortýkam prosila jsme 3 úřednice mi tohle nezdělila . Ještě po mě úřednice křičela, že si zde na invalidy nehrají. Přitom jsme se byla registrovat jako invalida a na tomto úřadu práce se musí registrovat invalidé. ve chvíli, kdy by mi bylo dobře tak nevytahuji průkaz ztp/p ,ale bylo mi fakt špatně a musela jsme se na úřad vracet 2x a dnes středa tam jdu po třetí.V )tery, kdy mi uřednice řekla, že mám přijít v 8 rano jsem ze zdravotních důvodů nemohla dojít, protože je mi hodně špatně takže jsme musela počkat do středy a snad to dneska zvládnu. Pro mě to znemená jízdu MHD 2 hodiny z místa trvalého bydliště na úřad. Mohu vědět na jakých úřadech mám tedy přednost? Jak postupovat, když jsem odmítnuta úředníky? ? Musím se tedy vždy prát lidí co jsou přede mnou a těm když to nebude vadit, tak mohu jít na řadu? Co dělat, když úřednice nebude vstícná? Mám to řešit s vedoucí? Mám právo si někde stěžovat? Děkuji Marie

     • Zdravím kontaktovali jsme paní s ÚP proto ta odmlka. Posíláme odkaz, kde je to definované přesně https://portal.mpsv.cz/soc/dzp/prukaz?fbclid=IwAR20ntYMgrvsz8DeBnkTvXmJ4ir-wOJDPVbD5l-f4GLUPluhH6yvmVL376k
      K tomu dodávám vzkaz od paní z úřadu, cituji: „Zdravím. Tady je jasně definováno, že osoba s průkazem ztp/p má nárok na přednostní vyřízení. Úřad práce je ve výkonu státní správy, rozhodně by se tedy měl tímto řídit. Podala bych stížnost řediteli UP, v které bych kromě popisu události i požádala o písemné stanovisko ředitele k věci.“
      Hezký den redakce novin

  • Dobrý den, zákon neřeší, jestli se jedná o ZTP, ZTP/P. Pokud je postižená osoba vlastnící průkaz ve vozidle není problém a průkaz nahradí dálniční známku. Je tam ještě jedna malá vychytávka, pokud postiženého vezete do lázní nebo nemocnice, na cestě zpět Vám již neplatí průkaz, ale pokud tam majitele průkazu necháte, musí Vám ústav vystavit potvrzení, ale nezapomeňte, potřebujete jej i na cestu vyzvednutí. (jr)

 5. Dobrý den! Chtěla jsem se zeptat, kde je pro mne, jako pro držitele průkazu ZTP/P – 3. stupeň nejlevnější elektřina, pokud jsem členem domácnosti, kde byt patří mojí mamince. Děkuji mnohokrát za odpověď. LenkaKrejčíková

 6. Dobrý den jsem držitelem průkazu ZTP Můj zdravotní stav po operaci páteře se zhoršil,že jsem si musel pořídit auto s automatickou převodovkou.Mám nárok na peněžní příspěvek na nové auto? Děkuji Hanuš.

  • Dobrý den. Viděl bych zde dvě rozhodující situace:
   1) Jestli již příspěvek na auto máte, pak záleží na délce, kdy jste jej dostal.
   2) Na posudkové komisy, která toto schvaluje. Zde bude rozhodující, jak silné je Vaše postižení a dle jejich posouzení, jakou částkou Vám přispějí.
   Děkuji za dotaz, JR

 7. Dobrý den , chci se informovat , zda -li moje tchýně , která je držitelem průkazu ZTP / P má nárok na nějakou úpravu bytu, mám na mysli přestavbu vany na sprchový kout včetně madel a bezpečnostních prvků , nárok na předělání kuchyně apod. Tchýně do půl roku zcela oslepne a není mi jasné , jakým způsobem se o ni budu starat , prozatím to řeším tak, že u ní bydlí můj syn ( 16 let ) , který v místě bydliště navštěvuje školu. Dále se chci informovat , jaké případné další výhody , nebo dotace lze čerpat, případně o ně mohu individuálně požádat. Mockrát Vám děkuji za informace , neboť jsem se o případných výhodách dověděl od kolegyně z práce , nikoliv z nějakého institutu a budu Vám vděčný za jakékoliv korektní informace k danému problému .

  Honl Robert

  • Dobrý den, omlouvám se, že odpovídám až nyní. Pro upřesnění jsem se informoval u kompetentních orgánů. Bohužel, musím zklamat, stavební úpravy koupelny se dotují pouze v případě, že se jedná o pohybové omezení, nikoli slepecké. A paní ještě měla pravdu, je špatné měnit slepému podmínky v bytě, aby to nebylo spíše ke škodě. Ale prý za pokus nic nedáte a máte si podat žádost. Pokud budete přestavovat a příspěvek dostanete (bude vám schválen), bude to příjemné usnadnění, pokud vám jej zamítnou tak stejně úpravu asi plánujete. Držím palce, aby se vše vyvedlo. (jr)

  • Dobrý den, příspěvek na koupi je dáván na základě posudku lékaře a je určen pro těžce pohybově poškozené lidi. Nic neztratíte, pokud o příspěvek zažádáte. Posuje to posudkový lékař a rozhodne o přidělení. Držím pěsti, ať se podaří. (jr)

    • Dobrý den. Záleží, kolik dětí máte a na kterém místě uplatňujete dítě se ZTP/P. Jen nevím, zda do toho nějak nevstupuje ještě to, že dítě má ID. Uvedu, jak to mám já. Platí to takto od 1. 7. 2017. Mám 2 děti, na prvním místě uvádím zdravého syna, na něj je odpočet 1117, na druhém místě mám handicapovaného syna (ZTP/P) a na něj se odpočítává dvojnásobek toho, co za zdravé dítě, každé druhé (uvedené na druhém místě) zdravé dítě by mělo odpočet 1617 Kč. Tedy v případě mého syna je odpočet 2 x 1617 = 3234 Kč. Je výhodnější, uvést handicapované dítě na 2. místě. Pokud byste dělal odpočet na jedno dítě a to ZTP/P, pak by to bylo 1117 x 2 = 2234 Kč.

 8. Dobrý den,
  prosím.jakou slevu na dni z příjmu může uplatnit rodič, pokud vyživované dítě je ZTP/P, pobírá invalidní důchod a přitom studuje vysokou školu?
  Děkuji předem.
  S pozdravem Dana

  • Ještě k tomuto. Záleží od roku 2018, jaký stupeň ID dítě pobírá. Pokud jsem to dobře pochopila, pak 3. st. ID znamená, že slevu rodič nemůže uplatnit. Viz odkaz.

   https://www.podnikatel.cz/clanky/slevy-na-invaliditu-letos-a-od-roku-2018-v-konkretnich-prikladech/

   A ještě opravuji informaci z 7. 2. 2018, která je uvedena u předchozího dotazu, asi jsem to nějak popletla, ale týkalo se to odpovědi k odpočtům na dani na děti.
   Tedy od 1. 1. 2018 se zvýšila částka na odpočet 1. dítěte o 150 Kč, tedy 1117 + 150 = 1267 Kč měsíčně (pokud bych tedy měla jedno dítě, na které bych uplatňovala slevu na dani a bylo ZTP/P, tak bych si mohla odečíst 2 x 1267 = 2534 Kč. Na druhé dítě je odpočet 1617 Kč, pokud mám tedy uvedeno jako 2. dítě – dítě s ZTP/P, pak na něj mohu uplatňovat 2 x 1617 = 3234 Kč.

 9. dobrý den mám inv.důchod III.st a nyní i průkaz ZTP,mohu si zažádat a příspěvek na auto.jsem sám,bydlím v podnájmu,můj příjem je inv.důchod a přivydělávám si jako vrátný.potřeboval bych se dopravovat jednak k lékaři ale i do prácemz důvodu,zhoršení zdr.stavu-rakovina plic-zhoršil se mi obsah plic,takže mám problém při chůzi.děkuji za odpověď fajmon jiří

  • Dobrý den, požádat můžete. Ale vozidlo je určeno osobám se stíženou možností pohybu, lépe řečeno s postižením pohybového aparátu. Ale jak jsem již někomu zde odpovídal, požádat můžete, protože vše v těchto případech záleží na posudkové komisi a i ta se občas ustrne a pomůže. Děkuji za reakci (jr)

 10. Dobry den mám prukaz ztp je mě 83 let velmi špatne se pohybuji bohužel mám socialni zařizeni v přizemi kdybych si pořidila schodištovou sedačku mohla bych si požádat o finančnï přispěvek dekuji

 11. Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat,jsem držitelkou průkazu ZTP/P a jsem majitelkou baráčku a chtěla bych se zeptat jestli musím zaplatit daň z nabytí nemovitosti?
  Dále bych se chtěla zeptat jak je to s právními výlohami, jelikoz potřebuji právní konzultaci,jestli lze uplatnit slevu nebo osvobození od právních poplatků?

  • Dobrý den, na právní konzultace je spousta právních poraden, které radí bezplatně, využil bych tyto. Osvobození od daně bych zjišťoval na finančním úřadě. Omlouvám se, ale všechno neznáme, problematika je dosti rozsáhlá. (jr)

 12. Dobrý den, maminka je ZTP a je 16 hodin denně napojena na kyslík a výrazně se ji zvýšila spotřeba elektřiny. Muže si někde požádat o prispevek na kompenzaci těchto nákladu?
  Dále by mě zajímalo, jestli musí platit Dan z nemovitosti, pokud je majitelkou domku, který používají k rekreaci.
  Děkuji Petra Hlaváčová

 13. Dobrý den, jsem držitelem prukazky ZTP a jsem odkázan 16 hodin na kyslik a oxygenerator ma dosti velkou spotřebu el.energie. U ČEZ mně řekli že když bydlim v paneláku tak to nelze je to pravda? kde jinde bych mohl požádat oslevu neb kompenzaci zvyšených nákladu? dekuji

  • Dobrý den, tyto slevy nejsou zahrnuty v zákonech, ani úhradových vyhláškách. Takže, pokud ČEZ řekne ne, musíte zkusit o kompenzaci na ÚP, odbor dávek v hmotné nouzi, nebo odbor příspěvků pro postižené. (jr)

  • Podle našich informací se ZTP na Rakousko nevztahuje. Je potřeba kontaktovat rakouskou stranu, kde se informovat na co všechno máte u nich nárok. (jr)

 14. Dobry den chci se zeptat zadali jsme o prispevek na peci napsali nam dlouhodobe neprizni devi zdravotni stav neni schopen zvladat 4 zakladni zivotni potreby schvalili nam prvni stupen a schvalili nam ztp/p chceme se odvolat nebot si myslime ze dali moc nizkou astupen myslite ze to mame udelat?dekuji za odpoved

 15. Dobry den, mam invalidni babicku, o kterou se starame ve spolecne domacnosti,vozime ji autem k lekari,na vylety, na nakupy.Bylo zrizeno vyhrazene parkovaci misto pred domem,ktere nam po nahlaseni anonymem,bylo odnato.Duvod byl,ze vozim stejnym autem sve dite a ze babicka nevlastni RP.Od te doby jsem zadala kazdy rok znovu o vyhrazene misto a vzdy je nam to zamitnuto.Je to normalni????

  • Nemáme informace, že by držitel průkazu byl osvobozen od placení poplatků. Pokud vím zákonná úprava neexistuje a vše je na dobrosrdečnosti odpadové firmy.

 16. Dobry den, chtela bych se zeptat mame 3 letou dceru se ZTP a chystame se stavet bezbarierovy dum, tak aby vyhovoval dceri. Muzeme v tomto pripade uplatnit osvobozeni od poplatku zminene v bodech v polozce cislo 17?
  Dekuji za odpoved

  • Dobrý den, na vás by se ve zmíněné položce měl vztahovat bod F položky 17. V praxi si to prosím ověřte na pobočce ossz. Zdraví redakce

 17. Dobrý den mám syna v prvním ročníku spec.základní školy a je držitelm průkazu ZTP můžu po vypršení platnosti průkazu požadovat průkaz ZTP/P? A co k tomu potřebuji? Děkuji Anna Tatková /syn trpí stř.těžkou mentální retardaci/

  • Žádat můžete kdykoli, bez ohledu na ukončení vypršení platnosti průkazu. K vyřízení žádosti je třeba podat žádost na příslušné ČSSZ, na základě žádosti vás vyzvou k doložení případných dalších podkladů jako např. lékařské zprávy, nutná dovyšetření atd. Hezký den redakce 🙂

 18. Mam prozbu bydlime na vesnici a máme dvě děti ze ztp/p a chtel bych se zeptat zda máme nárok na slevu ohledně popelnic dekuji vam moc ze odpověď

  • Dobrý den, toto řeší každá obec sama od sebe, v zákoně není dáno, že musíte dostat městský byt. A doufám, že se ani toto do zákonů nikdy nedostane, protože by se ihned začalo kšeftovat s byty a stejně by to nebylo spravedlivé. Jedinné, co by se dalo, je byt v nějakém domě s pečovatelskou službou a nebo v současnosti hodně měst začíná zřizovat sociální bydlení.

 19. Dobrý den, kde se dá zjistit, jestli se musí koupit jednorázová dálniční známka na cestu Rakouskem anebo jestli platí „parkovací“ karta do auta (samozřejmě s průkazem ZTP převážené osoby) jako dálniční známka? Děkuji za odpověď, YK

  • Dobrý den, nejlepší by bylo asi se obrátit na jejich ambasádu, ale i já sám jsem obětoval těch 280 Kč a raději si ji zakoupil. JR

  • Je to v zákonu o silniční dopravě, číslo vám neřeknu, ale ještě tuto věc řeší místní vyhlášky a je na každém městě, zda místo povolí, či nikoli. JR

 20. Dobrý den. Prosím, existuje seznam zemí, kde bychom mohli využít slevu na mýtné či dálniční známky pokud bychom s ním cestovali autem třeba k moři. Máme vnuka se ZTP. Děkuji moc za odpověď. Jana.

  • Každý stát přes který cestujete má individuální podmínku, třeba Slovensko je nutné podat si žádost na národní dálniční síť. Vyřízení trvá delší dobu, proto při jízdách na poslední chvíli je nutná dálniční znánka. Je potřeba vědět kudy a kam pojedete

 21. Dobrý den, mohl by mi někdo odpovědět na moji otázku? Mám ZTP 2.stupně. Jak je to se zaparkováním, na kratší dobu, v oblasti modré zóny? Děkuji za odpověď…

  • V případě Modrých zón v Brně je potřeba na magistrátu nahlásit SPZ a ZTP průkaz, pokud cestujete i třeba na 10 minut do Modré zóny. V ostatních městech netuším , vždy je to v kompetenci úřadu či magistrátu

 22. Dobrý den,jsem držitelkou ztp,p.(trubicové viděni)Ňáký zrak ještě mám.Jezdím autobusem vědšinou jsou to fajn řidiči,ale jden,jediný vše kazí.Jako doprovod si beru svou maminku,ale po každé nemuže.Potom příjde na řadu muj desetiletý syn a to nastavá pořád jeden a ten samý problém.Platím a on se slovy kdo komu dělá průvodce předává jizdenku.Párkrat jsem mu slušně odpověděla,ukázala synovu občanku kterému,už je deset let a osm měsíců,ale pořád nechce pochopit.Chápu,že mé postižení jestě lidé kolem ještě necítí,ale až přijde tak už autobus a kartu ztpp moc využívat nebudu.Co s řidičem který řve po dětech a nerespektuje doklady?

  • Záleží na dopravci, ale pokud je to spíše místenkové spojení, tak je prodávat mohou. Počítá se s tím, že si koupíte místenku. Dokonce pokud je na toto sedadlo prodaná místenka a řidič rozhodne, tak vás do tohoto spoje nemusí naložit. JR

 23. dobrý den má průkaz ZTP VLASTNÍM multikáru se dvěma sedadly kterou budu plně využívat k přepravě mé osoby bohužel je dovezena z pl. má polské značky ,ak to bude s ekologickou daní , přepise , a přihlášením ,? zatím se stále opravuje /špatná koupě , skryté vady /

  • Dobrý den, protože multikára je spíše pracovní vozidlo, nevím, jak to bude s ekologickou daní, ale vím, že transit je na tom podobně a daň se neplatí. JR

 24. Dobrý den přeji.Mám průkaz ZTP, jsem důchodce a OSVČ, a mám příjmy z pronájmu v penzionu. Týka se mne též sleva na na dani z příjmu a v jáké výši. Děkuji.

 25. Dobrý den.Chtěla bych se zeptat.Jsem invalidní ve 3.stupni.Zemřel mě manžel.Budu muset platit danˇz nemovitosti?.Když budu potřebovat notáře,tak také budu muset,platit?.Děkuji.

 26. Dobrý den mám ZTP dojíždím do Prahy můžu parkovat s vozidlem v modré zoně a můžu vject tam kde je dodatková tabulka pouze pro zásobování,mhd,taxi a jiné vozidla a odbočení do těchto směru.Děkuji Karel

  • Parkování v modré zóně závisí na povolení magistrátu případně jednotlivých městských částí. V Brně parkování umožněno je až pokud vyplníte formulář s reg. značkou a průkazem. V pražských částech uvedu příklad na Praze 1, kde na stránkách uvádí toto: Parkování v „modré“ zóně s průkazem ZTP

   Dobrý den,

   litujeme, ale v Zóně placeného stání není možné s průkazem ZTP parkovat bezplatně mimo sdružená stání vyhrazená pro vozidla tělesně postižených osob. V „modré“ zóně je parkování zdarma denně pouze v době od 6:00 do 8:00 hod., mimo tuto dobu je zde bezplatně povoleno zastavit a stát po dobu max. 3 minut, v návštěvnické „zelené“ a „oranžové“ zóně je parkování zdarma denně v době 18:00 hod. – 8:00 hod. a dále též mimo tuto dobu je zde bezplatně povoleno zastavit a stát po dobu max. 3 minut. Děkujeme za pochopení.

   S pozdravem

   Zuzana Málková
   vedoucí oddělení

 27. Dobrý den,jsem v inv. důchodu 1.stupně. V inv. posudku mám napsáno… dlouhodobě nepříznivý zdr.stav 40procent a středně těžké postižení při horním okraji pásma. Každý rok dojíždím 6-8 týdnů na rehabilitace do města busem. Projezdím cca 1500-2000kč. Mám dotaz, zda nemám nárok na nějakou slevu,příspěvek na dopravu, nebo myslíte, že bych měla nárok na průkaz ZTP, na který bych potom měla slevu na autobus? Je mi 55 let. Děkuji, Marta

 28. Dobrý den, kdyz cestují po dálnici s osobou která vlasni průkaz ZTP/P, dálniční známku my někde vydají nebo stačí ten průkaz.., a při zastavení policii se prokázat? Nebo někde ji vystavit za okénko? Děkuji za info.

  • Dálniční známku nepotřebujete, pokud vezete postiženou osobou stačí vám modrá kartička za oknem , pokud vás zastaví policie můžete doložit průkazku ZTP 🙂

 29. Dobry den, chtela bych se zeptat, jestli mam narok na slevu u vyvozu odpadu(popelnic)jako drzitelka prukazu ztp/p a taky u financniho uradu z platby dane u rodinneho domu. Dekuji

  • žádný zákon nestanoví povinnost osvobodit postiženou osobu co je, držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, že má nárok na slevu za odvoz odpadků. Pokud některé obce tuto slevu přiznávají, je to pouze na jejich rozhodnutích. Zákonný nárok není. Pokud jde o slevu ze mzdy, ta se vztahuje pouze na zaměstnance a nikoliv na osoby ve společné domácnosti.

 30. Dobrý den,jsem držitelem průkazu ZTP/P.Mám vyplacený příspěvek na pořízení vozidla (200000kč).Mám nárok na vrácení DPH při koupi nového vozidla a
  pokud ano je na to nějaký formulář?ˇDěkuji JARDA

  • Ano o vrácení daně požádat lze, forrmulář na to však není. Uvedu zde příklad 🙂
   V § 85 odst. 7 zákona o DPH je stanoveno, že nárok na vrácení zaplacené daně vzniká oprávněné osobě podáním žádosti o vrácení daně u místně příslušného správce daně podle svého trvalého pobytu. Osobě se zdravotním postižením, která má nárok na vrácení daně, se daň vrátí do 30 dnů ode dne následujícího po podání žádosti. Daň se vrací v částce zaokrouhlené na celé koruny.
   Žádost o vrácení daně musí podle § 85 odst. 8 zákona o DPH obsahovat
   a) jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo zdravotně postižené osoby,
   b) rozhodnutí o přiznání příspěvku na zakoupení osobního automobilu,
   c) daňový doklad nebo doklad o prodeji osobního automobilu, který vystavil plátce daně.
   Doklad o prodeji osobního automobilu podle § 85 odst. 9 zákona o DPH musí mít obdobné náležitosti jako běžný daňový doklad. Prodejce je povinen uvést výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na padesátihaléře.

 31. Jsem bezdomovec, namám žádny majetek, jsem občan ČR, trvale hlášen v bytě u kamaráda kde ve sketečnosti ale nemohu bydlet. Moje bydlení má charakter turistický. Spím kde se dá pokaždé jinde. Koho, jako a kde mohu požádat o finanční pomoc. Jsem bez práce , držitel prukazu TP, neevidován na ÚP.

 32. Dobrý den, chci se zeptat, mám inv. 3.st., ztp/p, a soc.byt od města. Z dúvodu postupující diagnózy RS potřebuji stav.úpravy v koupelně, chci si je sama zaplatit, ale město i tak odmítá souhlasit s povolením. Co mohu dělat, prosím?

  • Zkuste se obrátit na vedení města, proč to zamítlo, až budete mít informaci, je možné se poradit s právníkem. Těch možností je povícero, záleží jak město argumentuje

 33. Dobrý den,
  Syn má průkaz ZTP a koupili jsme nové auto.
  Máme nárok na vrácení DPH pokud nám nebyl vyplacen příspěvek na auto.Nežádali jsme o něj. Auto jsme zakoupili měsíc před tím, než byl synovi přiznán průkaz. Děkuji za odpověď.

 34. Dobrý den vlastním průkaz ZTP/p mám příspěvek na péči třetího stupně pohybového aparátu mám postižení nohou špatná stabilita chodím s choditkem tím trpí ruce ortoped napsal že mám ruce šetřit a tolik se nepohyboval já ale chůzí bez chodítka nezvládám měla jsem požádáme o příspěvek na automobil a bylo mi zamítnuto že nemám tak těžké postižení a ani ruce mám opatrovníka který mě vozí jeho autem tak hodně sedím doma pokud použijí více chodítko nemůžu na ruce a také zdamam nárok na přestavbu vany na sprchový kout?a pokud ano tak kolik přispívají?do vany chodím s pomocí i tak je to z problém děkuji za odpověď elena

  • Dobrý den, napsal bych odvolání na příspěvek na auto, a dodal veškeré zprávy. Pokud je zdravotní stav natolik znemožňující ,alespoň část příspěvku byste měla dostat. Ohledně stavby příspěvek jako takový není. Ovšem jsou různé daňové úlevy, slevy na stavební povolení atd. Hezký den

 35. Dobrý den, obdržela jsem k průkazu ZTP na Praze 7 seznam sdružených vyhrazených stání pro vozidla přepravující osoby těžce zdravotně postižené. Jsou tam ulice, pak číslo evidenční a počet míst . O jaké evidenční číslo se jedná, mi není jasné. Mohu parkovat na jakémkoliv evidenčním čísle?

 36. Dobrý den, teď akorát čekáme s mamkou na ÚP na Příspěvek na bydlení, a mám otázku, může moje mamka použít mojí kartu ZTP když jde vyřizovat mě a sebe? Akorát v teplicích v Vrchlického je systém lístků, který ovládá někdo, a ten, kdo je tam dneska, je fakt buď protivnej, nebo je nový

  Děkuji za odpověď!
  Vlastimil

 37. Dobrý den,
  mám ztp/p a cestoval jsem sám student agency, neměl jsem s sebou průvodce. Odmítali mě vzít na zakoupenou jízdenku pro dva lidi, jen že mohu jet při dokoupení plného jízdného, ne z důvodu že jsem sám, průkazku jsem měl samozřejmě s sebou. Existuje povinnost mít vždy s sebou průvodce – na poslední chvíli nepřijde?, co dělat při jinak už plně naplněném autobuse, kdy nejde ani nic dokupovat.
  Když mě vezmou mám právo mít rezervované místo pro průvodce pro sebe, když průvodce nejede:

  • Sleva na jízdné se uplatňuje ZTP +průvodce, každá firma to má jinak někdo má sníženou ZTP a průvodce zdarma, někdo v jednotném lístku, což zřejmě bylo i v případě Studenta, netuším jak to mají nastavené v přepravních podmínkách, Osobně bych zavolal na informace a pro příště už budete vědět. Hezký den

 38. Dobrý den, sice jsem přečetl většinu dotazů a dopovědí, snažil jsem se získat i informace na příslušných úřadech, moc chytrý však z toho nejsem. Mám čerstvě průkaz ZTP i parkovací kartu a v podstatě nevím, kde krom míst vyhrazených pro ZTP vlastně mohu parkovat. Otci úřednice řekla, že může parkovat na zákazu stání, dokonce i zastavení, z toho ho však policie okamžitě vyvedla. Jak to tedy je? Jak to je i s barevně označenými zónami v Praze? Také bych se rád zeptal, jak řešit případ, kdy budou místa vyhrazená ZTP obsazena, např. u nemocnice, úřadu a pod. Moc děkuji za odpověď Radek Vladyka

  • Průkaz ZTP primárně opravňuje stát na vyhrazených parkovištích zdarma po dobu konání. V případě stání na zákazu je to jen o urychleném vyložení a naložení, stát se tam dlouhodobě nesmí. V případě parkování v zónách to má každá radnice městské části stanovené jinak. Třeba v Brně hlásíte registrační značku OA

 39. Dobrý den. Mám průkaz ZTP P. Jsem zrakově postižený. Je v tomto případě možná nějaká státní podpora při nákupu automobilu, jako v případě občanů se sníženou mobilitou? Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, každá diagnoza má svoje úlevy, ale nejsem si jistý, že na zrakové postižení by přispíval stát na nákup vozidla. Děkuji za dotaz jr

  • Dobrý den, stát nám se ZTP dává dostatek prostředků a úlev. Toto je ale věc každé STK. Nepočítám, že byk tomuto kroku kdokoli přistoupil. Jsme sice postižení, ale nemyslím si, že by těch úlev a slev bylo zase tolik málo, nehledě nám chodí peníze na dopravu a s tím je spojena i STK. Děkuji za dotaz jr

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*