Osobní asistent – mýtus nebo pravda

Málokdo ví, že postižený pacient hospitalizovaný ve zdravotnickém zařízení (nemocnice, LDN apod.), má nárok na osobního asistenta. Přitom podle vyhlášky jde o jednoduchou záležitost. Není třeba ani milion tiskopisů a nekonečné běhání po úřadech. Na pořízení osobního asistenta je důležité doporučení ošetřujícího lékaře a schválení zdravotní pojišťovny. Na druhou stranu  musí být nemocnice k této asistenci vybavená

nurse-pushing-a-patient-in-a-wheelchair-royalty-free-clipart-picture-gl97kx-clipart

Je proto nepochopitelné, aby těžce zdravotně postižený pacient skončil uvázán na lůžko, závislí pouze na benevolenci personálu. Způsobí mu to nejen fyzickou, ale hlavně psychickou újmu. Nemluvě o tom, že někteří pacienti dlouhé chvíle tráví v nevyhovujících hygienických podmínkách, protože nejsou schopní  zmáčknout tlačítko, a dát ani personálu vědět o tom, že pod sebe vykonal potřebu. Zde vidíte jeden z mnoha příkladů, které vedou ke zhoršení zdravotního stavu a dalším problémům jako je vzniku dekubitů, otlačenin či hnisavých ložisek.

Proto se v tomto příspěvku pozastavujeme nad tím, proč o této možnosti nejsou těžce zdravotně postižení informováni samotnými nemocnicemi. Vždyť se přece jedná o určitou úlevu i pro tato zařízení, protože osobní asistent pomůže se o pacienta postarat, nakrmit, umýt a vyřešit většinu jeho potřeb. A myslím si, že pomůže třeba i s jiným pacientem, ukáže totiž cestu jak na to a lidé se nebudou bát

Otázkou ale zůstává, jak se k této službě postaví nemocnice, lékaři, sestřičky a ostatní personál? Pacient je zdravotně postižený, stěžovat si nemá kde a dost často ani neví, co se s ním ve skutečnosti děje. Osobní asistent na rozdíl od pacienta může mít nějaké zdravotní vzdělání, a pokud jej nemá, v dnešní době internetu si hravě poradí co dělat . může se kouknout na internet.

Podmínky pro úhradu pobytu průvodce s pacientem při jeho pobytu v lůžkové péči stanovuje zákon o veřejném zdravotním pojištění č. 48/97 Sb., v § 25.

Ten říká následující:
(1) Je-li při hospitalizaci pojištěnce ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče nutná celodenní přítomnost průvodce vzhledem
a) ke zdravotnímu stavu pojištěnce.
b) k nutnosti zaškolení průvodce pojištěnce v ošetřování a léčebné rehabilitaci doprovázeného pojištěnce,
je pobyt průvodce pojištěnce do dovršení šestého roku věku doprovázeného pojištěnce včetně hrazenou službou; pobyt průvodce pojištěnce staršího 6 let je hrazenou službou jen se souhlasem revizního lékaře.
(2) Pobyt průvodce hradí zdravotní pojišťovna, u které je pojištěn doprovázený pojištěnec.

 

Proč a jak tuto možnost využívají jednotlivé nemocnice jsme se zeptali v několika z nich:

Zde je opis jejich korespondence (naše otázky jsou patrny u první odpovědi. Používáme přímý opis jejich odpovědí):

FN Brno odpovídá Mgr. Pavel Žára:

 

  • Jaký přístup k uvedenému tématu má zdravotní zařízení. Kolik případů se ročně řeší?

 

Bavíme se o osobním asistentovi, který přijde s nemocným pacientem. FN Brno je v těchto případech velmi vstřícná, neboť dle diagnózy umožňuje osobním asistentům být s nimi po celou dobu u lůžka. Vždy ale záleží na momentálním zdravotním stavu nemocného.  Asistent může pacienta doprovázet v nemocnici a být s ním jako podpora. Ročně je to do 10 případů.

 

  • Jaká je kapacita Vašeho zařízení, kde je možnost využití osobního asistenta?

 

Osobní asistent může být přítomen téměř na všech odděleních, jeho pobyt je buď hrazen pojišťovnou nebo si hradí ubytování v naší ubytovně. V každém případě nemocnice nijak příliš neomezuje. Výjimkou jsou např. ale infekční oddělení atd., kde musí být pacient izolován.

 

  • Jakým způsobem, řeší nemocnice pobyt osobního asistenta, aby mohl být s postiženým?

 

Viz výše.  Máme ubytovny, kde může standardně přespat.

 

  • Je osobní asistent přítomen 24 hod?

 

Ano. Ale vždy záleží na diagnóze a léčbě. Pokud se jedná o infekční odd. či podobné, je zde pobyt asistenta z lékařských důvodů omezen.

 

  • Jak zařízení informuje pacienty o možnosti osobního asistenta.

 

Informace máme na webových stránkách.

FN Motol odpovídá paní Haasová (dočkali jsme se pouze tohoto, dále se již nikdo neozval):

Dobrý den,
na Váš dotaz nejlépe a nejpřesněji může odpovědět naše hlavní sestra, náměstkyně Jana Nováková, odpověď ale může být nejdříve 15.8. z důvodu dovolené paní náměstkyně. Zaslala jsem jí Váš dotaz, hned jak budeme mít opověď, tak vám ji obratem zašleme. Ještě jednou se omlouvám za zdržení.

Nemocnice Jihlava odpovídá Mgr. Monika Zachrlová:

Dobrý den,

Za poslední dobu, co si na odděleních pamatují, jsme měli dva případy osobního asistenta, konkrétně na interním oddělení. Sami jako zařízení možnost osobního asistenta nenabízíme, ale pokud ho pacient má, má samozřejmě možnost ho mít u sebe během hospitalizace a to po dobu, jak pacient potřebuje. Ze zkušeností vyplývá, že během hospitalizace je často místo osobního asistenta s pacientem rodina a blízcí.

Nemocnice Havlíčkův Brod, odpovídá Mgr. Petra Černo

Vážený pane kolego,

Nemocnice Havlíčkův Brod se v těchto případech drží zákona, platných nařízení a platných směrnic v NHB. Umožňujeme jak osobního asistenta, tak asistenčního psa, máme přesně stanovený postup při hospitalizaci nedoslýchavých, nevidomých a jinak tělesně handicapovaných pacientů. Základem je, aby při hospitalizaci měli všechny potřebné informace a veškerý komfort, který jejich zdravotní stav vyžaduje.

Situaci řešíme vždy individuálně, po dohodě s pacientem. Za účelem hospitalizace pacienta jak s osobním asistentem, tak asistenčním psem, využíváme nadstandardní pokoje nebo samostatný pokoj, pokud nám to kapacita oddělení dovolí. Veškeré zdravotní úkony u pacienta zabezpečuje zdravotnický personál.

Má-li být pobyt asistenta hrazen ze zdravotního pojištění, je k tomu třeba doporučení ošetřujícího lékaře a schválení ze strany pojišťovny (revizního lékaře). Bez schválení pojišťovny hradí pobyt asistenta pacient.

Pacient může při hospitalizaci určit osobu, která je oprávněná přijímat informace  o zdravotním stavu pacienta, nahlížet do dokumentace, pořizovat z ní opisy, výpisy apod., dokonce rozhodovat o zdravotních službách poskytovaných pacientovi, pokud toho nebude schopen sám (blíže viz zákon o zdravotních službách). Pokud se pacient rozhodne, že to má být právě jeho asistent, který je s ním hospitalizován, pak asistentovi tato práva přísluší. Pacient se ovšem může rozhodnout, že tato práva náleží jiným osobám (např. je udělí členovi rodiny), nebo ani nemusí žádnou takovou osobu určit. Pak asistent těmito právy nedisponuje. Zde je rozhodující výhradně vůle pacienta (nebo jeho opatrovníka, je-li pacient omezený ve svéprávnosti). Není povinností nemocnice informovat pacienty o možnosti přítomnosti osobního pacient, informace jsou mu na dotaz vždy poskytnuty.

Tento případ jsme řešili pouze jednou a přítomnost asistenta byla umožněna po celou dobu hospitalizace na přání pacienta. Na dětském oddělení je většinou tato situace řešena přítomností zákonného zástupce, kterým je obvykle rodič nebo opatrovník, atd.

Nemocnice Znojmo odpovídá MUDr. Marcela Půčková

Vážený pane redaktore,

odpovídám až nyní, radila jsem se s právníkem naší nemocnice.

Pacienta s osobním asistentem jsme zatím nehospitalizovali. Pokud by ovšem ošetřující lékař pro svého pacienta považoval za vhodnou hospitalizaci s osobním asistentem, platila by stejná pravidla jako pro hospitalisaci dítěte s rodičem: ubytování zdarma, případná strava za poplatek.

Pěkný den,

 Prim. MUDr. Marcela Půčková

A další otázky jsme položili dvěma zdravotním pojišťovnám:

Zde jsou naše otázky:

  1. Jakým způsobem se k uvedenému tématu má zdravotní pojišťovna?
  2. Kolik případů se ročně řeší?
  3. Kde a v jakých zařízeních lze placeného osobního asistenta využít a za jakých podmínek?
  4. Jakým způsobem si mohu asistenta zařídit a s jakým předstihem je potřeba dob k vyřízení, aby asistent mohl být s postiženým?
  5. Jak pojišťovna informuje svoje klienty o možnosti osobního asistenta.

VZP

logo-vzp

Dobrý den.

Co se týče obecně úhrad ze strany zdravotní pojišťovny, pak je třeba v prvé řadě zdůraznit, následující:

Co a za jakých podmínek pojišťovna hradí, nevyplývá z její ochoty, neochoty, názoru či postoje, ale jen a pouze z platné legislativy. Když to zjednoduším a zároveň pro snazší pochopení dotáhnu ad absurdum, tak pojišťovna se nemůže rozhodnout, že nebude hradit např. transplantace plic, protože jsou nákladné a stojí ji hodně peněz, ale že naopak bude hradit zvětšení poprsí, protože na to naláká hodně klientek. Jestliže je transplantace plic v Seznamu hrazených výkonů, který každoročně vydává formou vyhlášky Ministerstvo zdravotnictví, pojišťovna ji v indikovaných případech musí uhradit. A naopak, pokud by hradila např. kosmetické výkony, které v Seznamu nejsou, čekají ji problémy za nehospodárné nakládání s veřejnými penězi.

To jen pro vysvětlení.

A teď konkrétně k vašim dotazům:

Ad 1) Pobyt průvodce pojištěnce v lůžkové péči je v souladu s § 25 zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění, hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění, je-li při hospitalizaci nutná celodenní přítomnost průvodce vzhledem ke zdravotnímu stavu pojištěnce, nebo vzhledem k nutnosti zaškolení tohoto průvodce v ošetřování a léčebné rehabilitaci doprovázeného pojištěnce. O nutnosti doprovodu při hospitalizaci vždy rozhoduje ošetřující lékař hospitalizovaného pacienta. Pobyt průvodce pojištěnce staršího 6 let je hrazenou službou jen se souhlasem revizního lékaře.

Nutnost celodenní, tj. 24hodinové přítomnosti průvodce je přitom třeba zdůraznit. Zdravotní stav pacienta tedy musí být takový, že bez přítomnosti doprovázející osoby neumožní poskytnutí zdravotní péče personálem poskytovatele zdravotních služeb. Nezbytnost celodenní, tj. 24hodinové přítomnosti průvodce platí jako podmínka úhrady i v případě, že je nutné ho zaškolit v ošetřování pacienta nebo v léčebné rehabilitaci.

Ad 2) Takovou evidenci nemám k dispozici.

Ad 3) Ve zdravotnických zařízeních, která mají smlouvu s VZP. Samozřejmě při dodržení podmínek daných zákonem viz odpověď na dotaz č 1.

Ad 4) Přiznávám, že dotaz nechápu. Jak by si někdo mohl zajišťovat osobního asistenta předem např. u akutní hospitalizace?

Ad 5) VZP využívá pro komunikaci s klienty řadu kanálů, počínaje webem, facebookovým profilem, pravidelným informováním médií atd. Zároveň má nejširší síť poboček (více než 180), v provozu speciální call centrum (ročně vyřídí kolem 600 tisíc dotazů)…

Mgr. Oldřich Tichý

ZPMV

logo_uplne_horiz

K otázkám pod body 1) až 3) je třeba zdůraznit, že osobní asistence je sociální služba terénní, kterou definuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Dle tohoto právního předpisu se sociální asistence poskytuje osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Sociální asistence je poskytována v přirozeném sociálním prostředí osoby a při činnostech, které osoba potřebuje. Jde především o pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Hospitalizace v lůžkovém zdravotnickém zařízení znamená, že u pacienta nastaly zdravotní důvody, pro které mu zdravotní péče nemůže být poskytována v ambulantním režimu a on tedy nemůže zůstat ve svém vlastním sociálním prostředí. Při hospitalizaci je pacientovi poskytována jednak lékařská péče, jednak péče ošetřovatelská, kterou zajišťují všeobecné sestry, ošetřovatelé a sanitáři. Součástí ošetřovatelské péče při hospitalizaci jsou i činnosti, které by ve vlastním sociálním prostředí vykonával osobní asistent (pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy apod.).
Lékařská a ošetřovatelská péče je hrazena poskytovateli lůžkových zdravotních služeb v úhradě tzv. ošetřovacího dne. Z uvedeného je zřejmé, že přítomnost osobního asistenta při hospitalizaci není odůvodněná.

K otázkám 4) a 5) sděluji, že dotazy ohledně zajištění osobního asistenta je třeba směřovat na instituce, v jejichž kompetenci jsou sociální služby (Ministerstvo práce a sociálních věcí, krajské úřady, okresní správy sociální zabezpečení, úřady práce). Důvodem pro zajištění osobního asistenta rozhodně nemůže být plánovaná hospitalizace.

Na závěr ještě doplňuji, že zdravotní pojišťovny v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, hradí u pojištěnce do dovršení 6 let věku pobyt průvodce, je-li při hospitalizaci nutná jeho celodenní přítomnost vzhledem ke zdravotnímu stavu pojištěnce nebo vzhledem k nutnosti zaškolení průvodce v ošetřování a léčebné rehabilitaci doprovázeného pojištěnce. Tímto průvodcem bývá zpravidla rodič či zákonný zástupce dítěte. U pobytu průvodce pojištěnce staršího 6 let je v souladu s právním předpisem úhrada z veřejného zdravotního pojištění možná jen se souhlasem revizního lékaře.

Mgr. Hana Kadečková
tisková mluvčí

Za sociální noviny věříme, že vám tyto informace budou k užitku a budete se domáhat svých práv,  jako je možnost mít asistenta v nemocnici, který vám pomůže ulehčit tíživou situaci.

(jr, jas)

 

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*