Jak pečovat o své blízké? Novinkou je dlouhodobé ošetřovné

V přehledu novinek, které vstupují v  platnost v příštím roce, nesmíme zapomenout na novou dávku ze systému  nemocenského pojištění. Mluvíme o tzv. dlouhodobém ošetřovném. Tuto změnu připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Novinka bude platná od prvního června 2018.

 

Opatření je koncipované jako pokrytí doby, která následuje po propuštění z nemocnice, ať už jde  vážný úraz nebo nemoc. Dlouhodobé ošetřovné zahrnuje možnosti čerpání až 90 kalendářních dní pracovního volna s náhradou příjmů ve výši 60% denního vyměřovacího základu. Ze zahraničních zkušeností vyplývá, že je to právě kombinace ochrany pracovního místa a náhrady příjmů, která je pro podporu pečujících zásadní. V některých případech se ten, který potřebuje péči, uzdraví. V dalších bude třeba se o něj starat i nadále. Rodina se musí rozhodnout, jak sama péči zajistí. Dlouhodobé ošetřovné poskytne prostor i na to, aby se rodina mohla na takovou alternativu připravit a například zažádat o příspěvek na péči.

 

Nová dávka bude poskytována nemocensky pojištěné osobě, tedy zaměstnanci, nebo osobě samostatně výdělečně činné, která nemůže vykonávat činnost z důvodu péče o osobu, která ji vyžaduje, v domácím prostředí. V návrhu zákona je také vymezený poměrně široký okruh oprávněných osob, kterým při splnění stanovených podmínek může nárok na tuto dávku vzniknout. Hlavním důvodem pro stanovení tak širokého okruhu osob je umožnit dané rodině se co nejvíce svobodně rozhodnout o tom, kdo z rodiny a jak se bude o opečovávanou osobu starat. K možnosti zabezpečit péči v rámci rodiny má přispět také alternativa střídání v poskytování péče s jiným členem rodiny. Tato úprava podporuje nejen pečující osoby samotné, ale i posilování dalších mezigeneračních vazeb v rámci rodiny. Domácí péče o nemohoucí pak celkově výrazně přispívá ke kvalitě života osob, o které se rodina stará.

 

V zákoníku práce se v souvislosti s dlouhodobým ošetřovným zaměstnavateli stanoví povinnost omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu poskytování dlouhodobé péče a povinnost zařazení  zaměstnance po skončení poskytování této péče na jeho původní práci a pracoviště. V době poskytování dlouhodobé péče zaměstnanci nesmí zaměstnanec dostat výpověď a doba poskytování dlouhodobého ošetřovného se pro účely dovolené navrhuje posuzovat jako výkon práce.

 

Novela zákona  byla 8. února 2017 schválena vládou ČR.

 

 

 

Nejčastější otázky a odpovědi:

1) Za jakých podmínek budu moct o dlouhodobé ošetřovné žádat?

Nárok na dlouhodobé ošetřovné (dávku po dobu péče) bude mít pojištěnec nemocenského pojištění, který z důvodu péče o osobu vyžadující poskytování dlouhodobé ošetřovatelské péče v domácím prostředí nemůže vykonávat žádné zaměstnání, jde-li o zaměstnance, nebo nemůže osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou.

2) Po jakou dobu bude možné pečovat o blízkou/závislou osobu?

Nárok na dlouhodobé ošetřovné bude mít pečující osoba po dobu až 90 dnů v témže případě ošetřování.

3) Kdo bude rozhodovat o tom, že je třeba celodenně pečovat?

O potřebě celodenní péče bude rozhodovat ošetřující lékař lůžkového zařízení. Nárok na dlouhodobé ošetřovné bude vznikat v případě, trvala-li hospitalizace osoby závislé na péči alespoň 7 dní, a bude-li zdravotní stav této osoby vyžadovat dlouhodobou péči alespoň 30 kalendářních dnů.

4) Jaké doklady budou pro žádost o dlouhodobé ošetřovné potřebné a komu je pečující osoba doloží?

Na předepsaném tiskopise bude třeba předložit vyplněnou žádost a k ní připojit tiskopis, který vydal ošetřující lékař lůžkového zařízení o potřebě poskytování dlouhodobé péče, a zároveň připojen písemný souhlas ošetřované osoby, aby o ní pečovala osoba žádající o dlouhodobé ošetřovné. Tato žádost bude zaměstnavatelem odeslána na okresní (Pražskou) správu sociálního zabezpečení.

5) Bude zaměstnavatel povinen mě po dobu péče uvolnit?

Ano. Ochrana pracovního místa po dobu čerpání dlouhodobého ošetřovného bude odpovídat ochraně zaměstnance v případě krátkodobé pracovní neschopnosti.

6) Mohu čerpat při péči nějakou jinou dávku?

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství a otcovskou má přednost před nárokem na dlouhodobé ošetřovné. Pokud ošetřující osoba bude poskytovat ošetřovatelskou péči i v době uznání pracovní neschopnosti nebo potřeby ošetřování (péče) o jinou osobu, má dlouhodobé ošetřovné přednost před nemocenským a ošetřovným. Na dávky státní sociální podpory, dávky pěstounské péče, pomoc v hmotné nouzi a další, nemá dlouhodobé ošetřovné vliv.

7) Co je nutné udělat, když potřeba péče pomine?

Pokud potřeba ošetřování pominula, rozhodne ošetřující lékař o ukončení potřeby ošetřovatelské péče. Toto rozhodnutí se bude odesílat na okresní (Pražskou) správu sociálního zabezpečení. Zaměstnanec oznámí tuto skutečnost svému zaměstnavateli a nastupuje zpět na své pracovní místo.

8) Bude možné se při pečování střídat s nějakým jiným z rodiny?

Ano. V průběhu 90 dnů nároku na dlouhodobé ošetřovné bude možné se střídat v péči bez omezení, avšak vždy pouze po celých dnech. Nebude možné se tedy vystřídat v rámci jednoho dne. Za dobu, po kterou nebude osoba, které je poskytováno dlouhodobé ošetřovné, pečovat o osobu vyžadující dlouhodobou péči (např. v případě hospitalizace ošetřované osoby), jí však dlouhodobé ošetřovné nenáleží.

Zdroj : MPSV
(jas)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*