Pozor! Velký seznam výhod pro držitele průkazu ZTP/P

Připravili jsme pro vás celkem dvanáct nejdůležitějších výhod pro držitelé průkazu ZTP.  Možnosti se týkají slev operátorů, jízdného nebo pojištění.

1 a) sleva na zemní plyn Elimon a.s. – pro držitele průkazu ZTP/P nebo osoby blízké žijící ve společné domácnosti. Více informací, najdete na webových stránkách  http://www.rwe.cz/stavajici-zakaznici/ztp-p/ Pražská plynárenská – sleva pro držitele průkazu ZTP/P a pro seniory nad 65 let. Podrobné info viz. http://www.ppas.cz/plyn/ceniky

 

1 b) Slevy elektrické energie ČEZ – pro držitele průkazu ZTP/P nebo osoby žijící s nimi ve společné domácnosti, podrobné info viz. www.cez.cz/cs/elektrina/basic-sp.html

 

2 a) Slevy na telefonOperátor O2 – nárok na slevu pro osoby s průkazem ZTP/P, které využívají služeb O2, více informací naleznete viz.
www.o2.cz/osobni/197133-stavajici_zakaznik/225675-sluzby_pro_zdravotne_postizene.html

 

2 b) Operátor T- mobile – jako držitel průkazu ZTP/P, osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) nebo, jde-li o nezletilou osobu, účastníkovi, který o ni osobně pečuje a osoba, která vychovává nebo která osobně pečuje o nezletilou osobu, která jí byla svěřena do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu a která je držitelem průkazu ZTP uvedeného v prvních dvou bodech. Více info viz.
www.t-mobile.cz/web/cz/osobni/volani/pausalni-tarify/zvyhodneni-k-pausalu/zvyhodneni-pro-zdravotne-postizene

2 c) Operátor Vodafone – nabízí „Zvláštní tarif“, více informací naleznete viz.
www.vodafone.cz/tarify/zvalstni-tarif/

 

3) Slevy na pojištění vozidel a majetku – pojištění pro zák. zástupce (rodiče) nebo držitele ZTP a ZTP/P – Astorie a.s. – www.astorieas.cz
kontaktujte – Soňa Bychlerová, tel: 776003698, email: bychlerova@astorieas.cz

 

4 a) Poplatek za použití dálnice a rychlostní silnice podle zákona o pozemních komunikacích
od poplatku je osvobozen automobil přepravující těžce zdravotně postižené občany. Těm  byly podle zvláštního právního předpisu přiznány výhody II. stupně (ZTP), s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo III. stupně (ZTP/P), pokud držitelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká. Výhoda se váže na průkaz osoby se zdravotním postižením. Nikoli na parkovací kartu, a platí pouze, je-li v autě přepravována osoba s přiznaným stupněm průkazu osoby se zdravotním postižením (viz výše). Osoba  nebo osoba blízká musí být  držitelem motorového vozidla. Dále pak pro osoby přepravující nezaopatřené děti, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou, pokud rodiče nebo jim stejně  postavené osoby pobírají příspěvek na provoz silničního motorového vozidla podle zvláštního právního předpisu.

 

4 b) Výhody v EU – od 1. 8. 2011 je v rámci ČR vydávaná parkovací karta platná v rámci celé EU (její vzhled je sjednocen s kartami v ostatních členských státech). Výhoda neplacení dálniční známky je však nastavena pouze pro území ČR. V zahraničí mohou existovat odlišné podmínky na zpoplatnění komunikace. Parkovací průkaz pro OZP tedy platí v EU především pro parkování, nicméně doporučujeme si před odjezdem do zahraničí přesně zjistit podmínky v zemi, kam cestujete. Na ostatních „přenositelných“ výhodách po celé EU se prozatím členské státy EU nedohodly.

 

4 c) Majitel vozidla s přiznaným průkazem ZTP (s výjimkou sluchového postižení) či ZTP/P si dále může požádat o vyhrazené parkovací místo v místě bydliště.  Pokud tak chce učinit, je třeba zažádat na obci s rozšířenou působností – odbor dopravy. K vyhrazenému místu se vztahuje více poplatků – za povolení ke zřízení, za užívání místa a za vyznačení (namalování místa).  Žadatel je osvobozen od poplatku za povolení ke zřízení takového místa. Poplatek za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa neplatí osoby zdravotně postižené. Poplatek za vyznačení místa je žadatel povinen uhradit, vlastní značení provádí odbor dopravy nebo si ho můžete dojednat u soukromé firmy.

 

5 a) Rozhlasové a televizní poplatky podle zákona o rozhlasových a televizních poplatcích

Od rozhlasového a televizního poplatku jsou osvobozeny osoby s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí. Dále osoby s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou, pokud jsou osaměle žijící; osvobozeny jsou tyto osoby rovněž v případě, kdy žijí společně v jedné domácnosti. Neplatící jsou také osoby či domácnosti, jejichž příjem je nižší než 2,15 násobek životního minima. Nově přibyla povinnost žádat o osvobození a prokazovat příjem každého půl roku. Pokud není žádost v této lhůtě ČT doručena, s uplynutím 6 měsíců osvobozený poplatník musí zaplatit poplatek . Při zjišťování příjmů se postupuje podle zákona o životním a existenčním minimu.

 

6) Slevy a výhody poskytované Českými drahami

Osoby těžce postižené na zdraví, kterým byly v ČR poskytnuty výhody podle zvláštních předpisů a jsou držiteli průkazu ZTP/P, mají nárok na přepravu ve 2. vozové třídě za zvláštní jízdné dle platného ceníku Českých drah. Držitelé průkazů ZTP/P mají nárok na zakoupení In-karty, která je opravňuje k uplatňování 75% slevy na zákaznické jízdné.

 

Držitel průkazu ZTP/P má kromě nároku na zvláštní jízdné ještě nárok na:
1. bezplatnou přepravu svého průvodce ve 2. vozové třídě a to i tehdy, uplatňuje-li držitel průkazu ZTP/P jiné jízdné; průvodcem nevidomého může být i vodící pes,
2. bezplatnou přepravu jednoho vozíku pro invalidy jako cestovní zavazadlo nebo spoluzavazadlo,
3. bezplatnou přepravu dětského kočárku jako cestovní zavazadlo nebo spoluzavazadlo, je-li držitelem průkazu ZTP/P dítě.

Funkci průvodce držitele průkazu ZTP/P nemůže zastávat jiný držitel průkazu ZTP/P a, s výjimkou průvodce nevidomého, ani dítě mladší 10 let.

Průvodce držitele průkazu ZTP/P zaplatí při použití 1. vozové třídy rozdíl mezi obyčejným nebo zákaznickým jízdným 1. a 2. vozové třídy podle nároku držitele průkazu ZTP/P. Pokud je sám držitelem In-karty, zaplatí rozdíl mezi zákaznickým jízdným 1. a 2. vozové třídy. Vodící pes nevidomého se přepraví bezplatně i v 1. vozové třídě.

Při použití 2. vozové třídy vlaku SuperCity zaplatí držitel průkazu ZTP/P zvláštní jízdné dle ceníku ČD, při použití 1. vozové třídy obyčejné jízdné SuperCity dle ceníku ČD. Průvodce držitele průkazu ZTP/P je povinen zaplatit při použití vlaku SC v 1. a 2. vozové třídě cenu místenky SC dle ceníku ČD.

Držitelé průkazů ZTP/P mají nárok na zakoupení jízdního dokladu (jízdenky) ve vlaku i při nástupu v „obsazené“ stanici bez manipulační přirážky. Jízdenku lze tedy zakoupit u průvodčího za hotové i „předplacenou“ In – kartou. U vlaků kategorie SC s povinnou rezervací místa tuto službu využít nelze.

Zvláštní jízdné pro rodiče zdravotně postižených dětí – zvláštní jízdné ve výši 50 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem mají nárok rodiče nebo soudem stanovení opatrovníci k návštěvě dětí zdravotně postižených, které jsou dlouhodobě (déle než 3 měsíce) nebo trvale umístěny ve zdravotnickém, školském nebo sociálním zařízení. Rodiči (nebo opatrovníkovi) je v zařízení vystaven průkaz, kterým nárok na zlevněné jízdné prokazuje. Držitel průkazu (rodič, opatrovník) je odbaven za zlevněné jízdné při jízdě do ústavu; při jízdě z ústavu jen za podmínky, že je uskutečnění návštěvy v ústavu potvrzeno na průkazu datem, podpisem a razítkem ústavu. Zpáteční jízda musí být nastoupena nejpozději v následující den po uskutečněné návštěvě.

 

7) Slevy poskytované IDS JMK

Držitelé průkazů ZTP/P mohou při cestování vlakem využít dva druhy tarifu:Tarif ČD – v rámci tohoto tarifu si kupují zlevněné jízdenky ČD pro držitele průkazu ZTP/P. Tyto jízdenky nemohou dále použít při případném přestupu na regionální autobusy. Tarif IDS JMK – po předložení průkazky ZTP/P si mohou v předprodeji zakoupit zlevněnou jednorázovou jízdenku, která je přestupní a mohou s ní tedy dále přestoupit na regionální autobusy. Pozor – tyto jízdenky IDS JMK je nutno před nástupem do vlaku označit na nástupišti v označovači.
Průvodci držitele průkazu ZTP/P mají vždy nárok na bezplatnou přepravu. Podrobnosti viz. www.idsjmk.cz/ztp.aspx

 

8) Modrý anděl přeprava osob nabídka pro OZP

Slevy pro hendikepované spoluobčany. Každý, kdo se řidiči taxi prokáže průkazem ZTP/P jezdí za nižší sazbu. Samozřejmě pro hendikepované občany, kteří mají asistenčního psa nebo invalidní vozík platí také snížená cena, i když si vyžádají přepravu zvířete nebo kombi. Více info viz.
www.modryandel.cz/cenik/specialni-nabidka/ztp-a-ztpp

 

8) Sleva na antivirové programy společnosti ESET

Slevu pro držitele průkazu ZTP/P na všechny produkty určené pro samostatná PC – podrobné info viz.
www.eset.com/cz/o-nas/pro-novinare/tiskove-zpravy/article/eset-nod32-drzitele-prukazu-tp-ztp-a-ztpp-mohou-uplatnit-50-slevu/

 

9) Osvobození od daně ze staveb podle zákona o dani z nemovitosti

Od daně ze staveb ze staveb osvobozuje:
a) obytné domy ve vlastnictví fyzických osob, které pobírají příspěvek na živobytí nebo jsou osobou společně posuzovanou s osobou, která příspěvek na živobytí pobírá a jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P, a to v rozsahu, v jakém slouží k jejich trvalému bydlení,
b) stavby pro individuální rekreaci ve vlastnictví fyzických osob, které pobírají příspěvek na živobytí nebo jsou osobou společně posuzovanou s osobou, která příspěvek na živobytí pobírá a jsou držiteli průkazu ZTP, a stavby pro individuální rekreaci ve vlastnictví držitelů průkazu ZTP/P.

 

10) Úleva na dani z příjmu podle zákona o dani z příjmů Poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období snižuje o tyto částky:
– 2 520,- Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu I. nebo II. stupně z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění nebo zanikl-li nárok na částečný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu částečného invalidního důchodu a starobního důchodu,
– 5 040,- Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu III. stupně nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je plně invalidní, zanikl-li nárok na plný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu plného invalidního důchodu a starobního důchodu nebo je poplatník podle zvláštních předpisů plně invalidní, avšak jeho žádost o plný invalidní důchod byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není plně invalidní,

 

11) Osvobození od poplatku na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků – podle zákona č. 185/2001 Sb., odpadech a o změně některých dalších zákonů, § 37e. Od poplatku jsou osvobozeni žadatelé těžce tělesně postižení, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

 

12) Osvobození od správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb. Zde rozepíšeme jednotlivé položky přehledněji: 

 

položka č. 5

a) ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu – 30,- Kč za každý podpis nebo razítko.
b) od poplatku jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).
tato výhoda neplatí u notáře nebo na pobočce České pošty.

položka č. 12

c) vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost – 1 000,- Kč
d) vydání povolení učinit prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství před jiným než příslušným matričním úřadem – 1 000,- Kč
Od poplatku jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.

Položka č. 17

1. Vydání stavebního povolení

a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty – 300,- Kč
b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty – 1 000,- Kč
c) ke stavbě pro individuální rekreaci nebo stavbě zemědělské účelové stavby, nepřesahuje-li zastavěná plocha 70 m2 – 300,- Kč
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními – 300,- Kč
e) ke stavbě řadových garáží – 300,- Kč, 150,- Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše 2 500,- Kč
f) ke změně stavby (nástavby, přístavby nebo stavební úpravy) uvedené v písmenech a) až e), ke stavbě studny, čistírny odpadních vod, přípojky na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci pro stavbu uvedenou v písmenech a) až e) – 300,- Kč

Od poplatku podle bodu 1 písmene f) této položky je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP a ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.

položka č. 26

a) zápis do registru vozidel, jde-li o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly – 800,- Kč
f) vydání řidičského průkazu – 50,- Kč
od poplatků jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).
Osvobození od tohoto poplatku se vztahuje pouze na osobní automobil, nikoliv na čtyřkolku. (vychází ze zákona č. 56/2001 Sb., přílohy č. 1)

položka č. 27

e) schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě nebo schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného samostatného technického celku anebo za schválení užití vozidla k výcviku v autoškole – 1 000,- Kč.
od poplatku jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).

položka č 36

a) povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P) – poplatek tyto osoby nehradí.

11) osvobození od místních poplatků – podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích- § 2 – poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, závislá a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod. Sazba poplatku ze psů činí až 1 500,- Kč za kalendářní rok a jednoho psa. Sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí až 200,- Kč za kalendářní rok.
– poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají osoby nevidomé, závislé a držitelé průkazu ZTP/P a jejich průvodci
– poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené
– poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města neplatí držitelé průkazu ZTP/P a jejich průvodci

ZDROJ: klarapomaha.cz

(jas)

74 Komentáře

 1. Dobry vecer mam dotaz mam ZTP delali nam v obci vodovodni rad mam na slevu narok a v jake vision rada bych vedela na Co mam narok dekuji s pozdravem Dobuschova Marketa

  • Dobrý den,
   průkaz ZTP se na uplatnění vodocodního řádu netýká, pokud si tak provozovatel nestanoví sám ,ale ze zákona můžou držitele ZTP uplatnit slevu jen v oblasti energie a plynu nikoliv vody.
   Zdraví redakce Sociálních novin

 2. Dobrý den,budu si kupovat byt do osobního vlastnictví. Byt se nachází v bytovém domě-SVJ.Jsem držitelkou průkazky ZTP.Z výše uvedeného mi není jasné, zda:
  1/Mohu být osvobozena z povinnosti platit daň z nabytí majetku/byt/
  2/Mohu být osvobozena z pravidelné roční daně z nemovitosti?
  Děkuji předem za odpověď, s pozdravem Iva

  • Dobrý den,
   Odpověď naleznete v bodu 9) čili základem je že to uplatníte pokud pobíráte příspěvek na živobytí a dále viz body a) a b) a detailnější informace zde : Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 35ba
   Zdraví redakce Sociální noviny

 3. Dobrý den,
  abych mohla uplatnit slevu při zápisu do registru vozidel,musí být auto napsáno na osobu s průkazem ZTP/P nebo může být napsáno na zástupce když je držitel ZTP/P nezletilý?
  Děkuji

  • Dobrý den,
   vozidlo může být napsáno na zástupce(opatrovníka) který s nezletilým o vozidlo žádá. Zažádáte u lékařské posudkové komise úřadu práce.
   Zdraví redakce sociální noviny

 4. Dobrý den, zpráva pro Jiřího Tejmla, protože email se nám vrací:
  nárok na ZTP máte, pokud se najdete v s vaším onemocněním v těchto bodech a)
  anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše, exteriérový
  uživatel protézy,
  b) anatomická ztráta dolních končetin v nártech nebo v nártu a bérci,
  c) funkční ztráta dolní končetiny se ztrátou opěrné funkce,
  d) anatomická ztráta dolní a horní končetiny v úrovni bérce a předloktí,
  e) anatomická ztráta horních končetin v úrovni předloktí,
  f) těžké omezení funkce dvou končetin,
  g) postižení pánve provázené těžkými parézami dolních končetin nebo
  závažnou nestabilitou pánevního prstence,
  h) postižení páteře provázené těžkými parézami končetin nebo ztuhnutím tří
  úseků páteře nebo závažné deformity páteře s omezením exkurzí hrudníku,
  i) těžké postižení pohyblivosti a celkové výkonnosti již při lehkém
  zatížení při interních a onkologických postiženích,
  j) celková ztráta sluchu podle Fowlera 85% a více s neschopností slyšet
  zvuky a rozumět řeči i přes nejlepší korekci (oboustranná praktická nebo
  úplná hluchota) u osoby starší 18 let věku,
  k) kombinované postižení sluchu a zraku (hluchoslepota) funkčně v rozsahu
  oboustranné středně těžké nedoslýchavosti, kterou se rozumí ztráta sluchu
  podle Fowlera 40 až 65%, a oboustranné silné slabozrakosti, kterou se
  rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí na lepším oku, kdy maximum
  je menší než 6/60 a minimum rovné nebo lepší než 3/60, nebo oboustranné
  koncentrické zúžení zorného pole v rozsahu 30 až 10 stupňů, i když
  centrální ostrost není postižena,
  l) oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s
  korekcí, kdy maximum je menší než 3/60, minimum lepší než 1/60,
  m) psychické postižení s často se opakujícími závažnými poruchami
  komunikace a orientace v exteriéru včetně středně funkčního typu autismu,
  n) neurodegenerativní postižení s mnohočetnými hybnými komplikacemi typu
  rigidity, hypokinézy, tremoru, ataxie, mimovolných pohybů.

  Chystáme o tom podrobný článek na našich novinách do rubriky příští týden.
  Z toho co píšete, je patrné, že by vám nárok na průkaz měli uznat, zkuste
  se odvolat v případě zažádat o jiné posouzení kvůli podjatosti.
  Nemáte co ztratit , případně zašlete zpětnou vazbu případu, děkujeme
  Zdraví redakce sociálních novin

  • Dobrý den, zákon neřeší, jestli se jedná o ZTP, ZTP/P. Pokud je postižená osoba vlastnící průkaz ve vozidle není problém a průkaz nahradí dálniční známku. Je tam ještě jedna malá vychytávka, pokud postiženého vezete do lázní nebo nemocnice, na cestě zpět Vám již neplatí průkaz, ale pokud tam majitele průkazu necháte, musí Vám ústav vystavit potvrzení, ale nezapomeňte, potřebujete jej i na cestu vyzvednutí. (jr)

 5. Dobrý den! Chtěla jsem se zeptat, kde je pro mne, jako pro držitele průkazu ZTP/P – 3. stupeň nejlevnější elektřina, pokud jsem členem domácnosti, kde byt patří mojí mamince. Děkuji mnohokrát za odpověď. LenkaKrejčíková

  • Jestli vám mohu poradit nechte si udělat nabídku od všech, že jste držitelkou ZTP/P průkazu. Osvědčilo se že je to u každé společnosti jinak
   Zdraví redakce Sociální noviny

 6. Dobrý den jsem držitelem průkazu ZTP Můj zdravotní stav po operaci páteře se zhoršil,že jsem si musel pořídit auto s automatickou převodovkou.Mám nárok na peněžní příspěvek na nové auto? Děkuji Hanuš.

  • Dobrý den. Viděl bych zde dvě rozhodující situace:
   1) Jestli již příspěvek na auto máte, pak záleží na délce, kdy jste jej dostal.
   2) Na posudkové komisy, která toto schvaluje. Zde bude rozhodující, jak silné je Vaše postižení a dle jejich posouzení, jakou částkou Vám přispějí.
   Děkuji za dotaz, JR

 7. Dobrý den , chci se informovat , zda -li moje tchýně , která je držitelem průkazu ZTP / P má nárok na nějakou úpravu bytu, mám na mysli přestavbu vany na sprchový kout včetně madel a bezpečnostních prvků , nárok na předělání kuchyně apod. Tchýně do půl roku zcela oslepne a není mi jasné , jakým způsobem se o ni budu starat , prozatím to řeším tak, že u ní bydlí můj syn ( 16 let ) , který v místě bydliště navštěvuje školu. Dále se chci informovat , jaké případné další výhody , nebo dotace lze čerpat, případně o ně mohu individuálně požádat. Mockrát Vám děkuji za informace , neboť jsem se o případných výhodách dověděl od kolegyně z práce , nikoliv z nějakého institutu a budu Vám vděčný za jakékoliv korektní informace k danému problému .

  Honl Robert

  • Dobrý den, omlouvám se, že odpovídám až nyní. Pro upřesnění jsem se informoval u kompetentních orgánů. Bohužel, musím zklamat, stavební úpravy koupelny se dotují pouze v případě, že se jedná o pohybové omezení, nikoli slepecké. A paní ještě měla pravdu, je špatné měnit slepému podmínky v bytě, aby to nebylo spíše ke škodě. Ale prý za pokus nic nedáte a máte si podat žádost. Pokud budete přestavovat a příspěvek dostanete (bude vám schválen), bude to příjemné usnadnění, pokud vám jej zamítnou tak stejně úpravu asi plánujete. Držím palce, aby se vše vyvedlo. (jr)

  • Dobrý den, příspěvek na koupi je dáván na základě posudku lékaře a je určen pro těžce pohybově poškozené lidi. Nic neztratíte, pokud o příspěvek zažádáte. Posuje to posudkový lékař a rozhodne o přidělení. Držím pěsti, ať se podaří. (jr)

    • Dobrý den. Záleží, kolik dětí máte a na kterém místě uplatňujete dítě se ZTP/P. Jen nevím, zda do toho nějak nevstupuje ještě to, že dítě má ID. Uvedu, jak to mám já. Platí to takto od 1. 7. 2017. Mám 2 děti, na prvním místě uvádím zdravého syna, na něj je odpočet 1117, na druhém místě mám handicapovaného syna (ZTP/P) a na něj se odpočítává dvojnásobek toho, co za zdravé dítě, každé druhé (uvedené na druhém místě) zdravé dítě by mělo odpočet 1617 Kč. Tedy v případě mého syna je odpočet 2 x 1617 = 3234 Kč. Je výhodnější, uvést handicapované dítě na 2. místě. Pokud byste dělal odpočet na jedno dítě a to ZTP/P, pak by to bylo 1117 x 2 = 2234 Kč.

 8. Dobrý den,
  prosím.jakou slevu na dni z příjmu může uplatnit rodič, pokud vyživované dítě je ZTP/P, pobírá invalidní důchod a přitom studuje vysokou školu?
  Děkuji předem.
  S pozdravem Dana

  • Ještě k tomuto. Záleží od roku 2018, jaký stupeň ID dítě pobírá. Pokud jsem to dobře pochopila, pak 3. st. ID znamená, že slevu rodič nemůže uplatnit. Viz odkaz.

   https://www.podnikatel.cz/clanky/slevy-na-invaliditu-letos-a-od-roku-2018-v-konkretnich-prikladech/

   A ještě opravuji informaci z 7. 2. 2018, která je uvedena u předchozího dotazu, asi jsem to nějak popletla, ale týkalo se to odpovědi k odpočtům na dani na děti.
   Tedy od 1. 1. 2018 se zvýšila částka na odpočet 1. dítěte o 150 Kč, tedy 1117 + 150 = 1267 Kč měsíčně (pokud bych tedy měla jedno dítě, na které bych uplatňovala slevu na dani a bylo ZTP/P, tak bych si mohla odečíst 2 x 1267 = 2534 Kč. Na druhé dítě je odpočet 1617 Kč, pokud mám tedy uvedeno jako 2. dítě – dítě s ZTP/P, pak na něj mohu uplatňovat 2 x 1617 = 3234 Kč.

 9. dobrý den mám inv.důchod III.st a nyní i průkaz ZTP,mohu si zažádat a příspěvek na auto.jsem sám,bydlím v podnájmu,můj příjem je inv.důchod a přivydělávám si jako vrátný.potřeboval bych se dopravovat jednak k lékaři ale i do prácemz důvodu,zhoršení zdr.stavu-rakovina plic-zhoršil se mi obsah plic,takže mám problém při chůzi.děkuji za odpověď fajmon jiří

  • Dobrý den, požádat můžete. Ale vozidlo je určeno osobám se stíženou možností pohybu, lépe řečeno s postižením pohybového aparátu. Ale jak jsem již někomu zde odpovídal, požádat můžete, protože vše v těchto případech záleží na posudkové komisi a i ta se občas ustrne a pomůže. Děkuji za reakci (jr)

 10. Dobry den mám prukaz ztp je mě 83 let velmi špatne se pohybuji bohužel mám socialni zařizeni v přizemi kdybych si pořidila schodištovou sedačku mohla bych si požádat o finančnï přispěvek dekuji

 11. Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat,jsem držitelkou průkazu ZTP/P a jsem majitelkou baráčku a chtěla bych se zeptat jestli musím zaplatit daň z nabytí nemovitosti?
  Dále bych se chtěla zeptat jak je to s právními výlohami, jelikoz potřebuji právní konzultaci,jestli lze uplatnit slevu nebo osvobození od právních poplatků?

  • Dobrý den, na právní konzultace je spousta právních poraden, které radí bezplatně, využil bych tyto. Osvobození od daně bych zjišťoval na finančním úřadě. Omlouvám se, ale všechno neznáme, problematika je dosti rozsáhlá. (jr)

 12. Dobrý den, maminka je ZTP a je 16 hodin denně napojena na kyslík a výrazně se ji zvýšila spotřeba elektřiny. Muže si někde požádat o prispevek na kompenzaci těchto nákladu?
  Dále by mě zajímalo, jestli musí platit Dan z nemovitosti, pokud je majitelkou domku, který používají k rekreaci.
  Děkuji Petra Hlaváčová

 13. Dobrý den, jsem držitelem prukazky ZTP a jsem odkázan 16 hodin na kyslik a oxygenerator ma dosti velkou spotřebu el.energie. U ČEZ mně řekli že když bydlim v paneláku tak to nelze je to pravda? kde jinde bych mohl požádat oslevu neb kompenzaci zvyšených nákladu? dekuji

  • Dobrý den, tyto slevy nejsou zahrnuty v zákonech, ani úhradových vyhláškách. Takže, pokud ČEZ řekne ne, musíte zkusit o kompenzaci na ÚP, odbor dávek v hmotné nouzi, nebo odbor příspěvků pro postižené. (jr)

  • Podle našich informací se ZTP na Rakousko nevztahuje. Je potřeba kontaktovat rakouskou stranu, kde se informovat na co všechno máte u nich nárok. (jr)

 14. Dobry den chci se zeptat zadali jsme o prispevek na peci napsali nam dlouhodobe neprizni devi zdravotni stav neni schopen zvladat 4 zakladni zivotni potreby schvalili nam prvni stupen a schvalili nam ztp/p chceme se odvolat nebot si myslime ze dali moc nizkou astupen myslite ze to mame udelat?dekuji za odpoved

 15. Dobry den, mam invalidni babicku, o kterou se starame ve spolecne domacnosti,vozime ji autem k lekari,na vylety, na nakupy.Bylo zrizeno vyhrazene parkovaci misto pred domem,ktere nam po nahlaseni anonymem,bylo odnato.Duvod byl,ze vozim stejnym autem sve dite a ze babicka nevlastni RP.Od te doby jsem zadala kazdy rok znovu o vyhrazene misto a vzdy je nam to zamitnuto.Je to normalni????

  • Nemáme informace, že by držitel průkazu byl osvobozen od placení poplatků. Pokud vím zákonná úprava neexistuje a vše je na dobrosrdečnosti odpadové firmy.

 16. Dobry den, chtela bych se zeptat mame 3 letou dceru se ZTP a chystame se stavet bezbarierovy dum, tak aby vyhovoval dceri. Muzeme v tomto pripade uplatnit osvobozeni od poplatku zminene v bodech v polozce cislo 17?
  Dekuji za odpoved

  • Dobrý den, na vás by se ve zmíněné položce měl vztahovat bod F položky 17. V praxi si to prosím ověřte na pobočce ossz. Zdraví redakce

 17. Dobrý den mám syna v prvním ročníku spec.základní školy a je držitelm průkazu ZTP můžu po vypršení platnosti průkazu požadovat průkaz ZTP/P? A co k tomu potřebuji? Děkuji Anna Tatková /syn trpí stř.těžkou mentální retardaci/

  • Žádat můžete kdykoli, bez ohledu na ukončení vypršení platnosti průkazu. K vyřízení žádosti je třeba podat žádost na příslušné ČSSZ, na základě žádosti vás vyzvou k doložení případných dalších podkladů jako např. lékařské zprávy, nutná dovyšetření atd. Hezký den redakce 🙂

 18. Mam prozbu bydlime na vesnici a máme dvě děti ze ztp/p a chtel bych se zeptat zda máme nárok na slevu ohledně popelnic dekuji vam moc ze odpověď

  • Dobrý den, toto řeší každá obec sama od sebe, v zákoně není dáno, že musíte dostat městský byt. A doufám, že se ani toto do zákonů nikdy nedostane, protože by se ihned začalo kšeftovat s byty a stejně by to nebylo spravedlivé. Jedinné, co by se dalo, je byt v nějakém domě s pečovatelskou službou a nebo v současnosti hodně měst začíná zřizovat sociální bydlení.

 19. Dobrý den, kde se dá zjistit, jestli se musí koupit jednorázová dálniční známka na cestu Rakouskem anebo jestli platí „parkovací“ karta do auta (samozřejmě s průkazem ZTP převážené osoby) jako dálniční známka? Děkuji za odpověď, YK

  • Dobrý den, nejlepší by bylo asi se obrátit na jejich ambasádu, ale i já sám jsem obětoval těch 280 Kč a raději si ji zakoupil. JR

  • Je to v zákonu o silniční dopravě, číslo vám neřeknu, ale ještě tuto věc řeší místní vyhlášky a je na každém městě, zda místo povolí, či nikoli. JR

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*